KESECO
   
Login|Contact Us|Inquiry
 

  
 
Home > 홍보센터 > 레퍼런스
 
전체게시물 47   
[일반업소] Spain - GRAN REY Hotel
2009년 - Spain - GRAN REY Hotel (14.85%)
[기타] Ukraine - 냉장고 (Lab Test)2
2009년 - Ukraine - 냉장고 (5.2%)
[일반기업] Brazil - ambev (양조장)
2011년 - Brazil - ambev (11.8%)
[일반기업] Malaysia - Celcom (기지국)
2008년 - Malaysia - Celcom (20%)
[산업시설] U.K - Wire Belt (콤프레샤)
2011년 - Wire Belt (7.6%)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10